Avoin oppimiskulttuuri ja avoimet oppimisympäristöt

Avoin oppimiskulttuuri pohjautuu avoimiin toimintatapoihin ja yhteisölliseen oppimiseen. Sen myötä on luontevaa hyödyntää avoimia oppimisympäristöjä.

Avoimen oppimisympäristön periaatteet (Silander ja Orava 2009). Kuva: TAOKK Opettajan käsikirja

Avoin oppiminen on itseohjautuvaa oppimista ilman ulkoisia rajoitteita kuten tutkintoja. Oppija asettaa omat tavoitteensa ja järjestää itsensä oppimistilanteisiin. Suomessa vapaa sivistystyö on keskeinen avoimen oppimisen mahdollistaja.

Nettiaikakautena mahdollisuudeksi riittää usein jo sekin, että joku tarjoaa toimintaympäristön, esimerkiksi wiki-alustan. Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat luoneet puhdetöinään tietosanakirjan, jossa on yli 400 000 artikkelia. Pitävät siitä vieläpä huolta päivittämällä ja valvomalla sisältöä.

Avoin oppimiskulttuuri ja varsinkin avoimet oppimisympäristöt ovat viime vuosina tehneet tuloaan myös työelämäoppimiseen ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Monet opiskelijat (esimerkiksi Minna ja Mikael), tekevät oman oppimisensa näkyväksi mieluummin avoimessa oppimisympäristössä kuin “talon tarjoamassa” järjestelmässä.

Oppiminen on aktiivista toimintaa tiedon, taitojen ja kompetenssien rakentamiseksi. Avoimessa oppimisessa “avoimuudella” tarkoitetaan yleensä sitä, että jotkin tai kaikki oppimisprosessin keskeiset osatekijät ovat oppijan itsensä päätäntävallassa. Näitä voivat olla esimerkiksi fyysiset ja tekniset ympäristöt, oppimisaineistot, oppimistilanteet, tavoitteet, osaamisen osoittamisen tavat.

Tätä pedagogista lähtökohtaa on kuvattu myös trialogisen oppimisen mallilla, jonka kulmakiviä ovat:

 • Oppijan kokemuksellinen ja tutkiva tiedonhankinta
 • Osallistuminen ja vuorovaikutus
 • Yhteisöllisen tiedon rakentaminen.

Miten järjestät oppimista tukevan ympäristön?

Oppimisen “ympäristöt” ovat sekä fyysisiä, digitaalisia että sosiaalisia. Toiminta- ja oppimiskulttuuri on yksi merkittävä oppimisympäristön osatekijä. Oppimisen ohjaajan / opettajan on hyvä suunnitella miten avoin oppimisympäristö tukee

 1. oppijan mahdollisuutta käyttää jokapäiväisessä toiminnassaan monipuolisia työtapoja ja opiskelumenetelmiä, niin että hän voi toimia itsenäisesti ja aktiivisesti;
 2. oppijaa vastuullisena toimijana, joka asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi omaa toimintaansa;
 3. oppijan mahdollisuuksia yhteisölliseen, luovaan ja vuorovaikutukselliseen oppimisprosessiin, jossa huolehditaan myös ohjauksesta. Oppijat luovat yhdessä uutta tietoa ja arvioivat oppimaansa ja saavat tukea tarvittaessa.
 4. oppimista kokonaisvaltaisena prosessina, joka ei rajoitu mihinkään yksittäiseen oppituntiin, aiheeseen tai fyysiseen tilaan. Oppimisen on tarkoitus olla prosessi, jossa eri näkökulmat, menetelmät ja aihepiirit integroituvat toisiinsa syventäen osaamisen kehittymistä.

Internet ja digikulttuuri ovat omiaan avoimelle oppimiselle. Wikipedia, Youtube, harrasteblogit ja monet muut avoimet ympäristöt antavat mahdollisuuden ilmaista itseä, jakaa ja saada tietoa – rakentaa maailmaa yhdessä.

Avoimiin oppimisympäristöihin kuka tahansa voi rekisteröityä käyttäjäksi ilman maksua. Oppilaitokset ja muut oppimista ohjaavat tahot voivat hyödyntää niitä yhdistämällä avoimen oppimisen hyötyjä – esimerkiksi joustavuus, henkilökohtaisuus, oppijalähtöinen omistajuus – formaaliin oppimiseen.

Omnia tukee avointa oppimiskulttuuria esimerkiksi tällä avoimelle WordPress-alustalle rakennetulla Oppiva-sivustolla. Avointa on yhtä lailla teknologia, tieto, kommentointi kuin yhdessä tuottaminenkin.

Omnia tarjoaa Moodlen ja Office 365:n käytettäväksi niille, joilla on Omnian sähköpostitunnukset. Omnia ei kuitenkaan rajoita avointen oppimisympäristöjen käyttöä. Katso lisää artikkelista Omnian digioppimaisema auttaa opettajia opetuksen suunnittelussa.

CASE: Omnian “Verkkopedagogiikan perusteet”-MOOC

Verkkopedagogiikan perusteet on viime toukokuussa WordPress/Buddypress-alustalla pidetty Omnian opetushenkilöstölle suunnattu (mutta avoin) kurssi. Se rakentui cMOOC-periaatteelle eli sille, että osallistujien oma aktiivisuus on kurssin keskeinen rakennuspilari. Ilman vahvaa vertaisvuorovaikutusta, hyvien käytäntöjen jakamista ja kollegojen kannustusta tämä oppijakeskeinen kurssi ei olisi kantanut hedelmää. Kurssille voi kirjautua edelleen ja tutustua sen materiaaleihin itsenäisesti.

Opetuksessa ja ohjauksessa kannattaa hyödyntää palveluja ja teknologioita, jotka tukevat

 • kaikkiallista oppimista (mobiilioppiminen),
 • henkilökohtaisia oppimisympäristöjä (“web 2.0”),
 • henkilökohtaisia oppimisverkostoja (some ja uudet digiviestintäkanavat kuten WhatsApp)
 • oppijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistä osaamisen kehittämistä (pilvipalvelut).

Jotta avointen oppimisympäristöjen käyttämisessä Omnian opetuksessa välttyisi sekavuudelta, teknisiltä ongelmilta ja netiketin vastaiselta käytökseltä, on opettajan/ohjaajan hallittava verkkopedagogiikan perusteet ja rakennettava oppimisympäristö niin, että se ohjaa ja tukee oppimisprosessin etenemistä kohti tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan on tiedettävä mitä häneltä odotetaan, milloin ja millä tavalla osoitettuna.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.