Kehitä ja monipuolista opetustasi kansainvälisessä yhteistyössä

Omnian kansainvälisen toiminnan tavoitteena on hankkia kansainvälisyystaitoja ja tutustua oman alan kansainvälisiin työtapoihin ja -menetelmiin monikulttuurisessa ympäristössä sekä kehittää elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Kansainväliset hankkeet ja toiminnot tukevat oman opetuksen kehittämistä ja monipuolistamista, edesauttavat kieli- ja kommunikaatiotaitojen parantamista sekä monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimista. Osaamisen vieminen opetustyöhön edistää täten uusia oppimismenetelmiä ja -ratkaisuja sekä oppijoiden kansainvälistymistaitojen kehittymistä.

Kotikansainvälistyminen on merkittävässä asemassa kansainvälistä toimintaa Omniassa, ja erilaisten toimintojen avulla pyrimmekin takaamaan kaikille opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainvälisyyden kokemuksiin.
Omnian henkilöstö voi kansainvälistyä:

 • toimimalla kansainvälisissäkehittämishankkeissa
 • osallistumalla liikkuvuusjaksolle ulkomailla
 • esittelemällä oman osastonsa toimintaa Omniassa vieraileville ulkomaalaisille opiskelija- tai asiantuntijaryhmille
 • ottamalla ulkomaalaisia asiantuntijoita tai opiskelijoita seuraamaan opetusta tai kertomaan eri maiden kulttuureista

Esimerkkejä Omnian hyvistä pedagogisista käytännöistä kansainvälisyyden näkökulmasta

1) Alakohtaista kieli-ja kulttuurivalmennusta, yhteisopettajuutta ja verkkopedagogisia ratkaisuja kielen opiskeluun: Ready Study Go-hankeperhe
Hellevi Norhio-Sillanpää, kieltenopettaja

Työskentelin Ready Study Go -hankkeen parissa vuosina 2005-2012. Ensimmäiset vuodet käänsin valmiita sivustoja englanniksi ja tein englantilaista sanastoa leipomoalalle. Vaikka olin opettanut leipureita (ensin elintarviketeknikkoja) jo muutaman vuoden, oli työ haastavaa mutta hauskaa ja ennen kaikkea palkitsevaa.

Myöhemmin kun työ laajeni autoalalle, olin mukana alusta alkaen ja kuuluin tähän kansainväliseen ryhmään, joka suunnitteli materiaalia. Mukana suomalaisessa ryhmässämme oli äidinkielen opettaja, ammatin opettaja ja englannin opettaja. Toteutimme yhdessä materiaalin suunnittelun.

Kokoukset koko RSGA- ryhmän kanssa olivat todella antoisia. Ystävystyminen johti siihen, että tiesi aina saavansa apua minkä tahansa asian hoidossa, jos apua tarvitsi. Hankkeessa oppi myös tuntemaan vieraiden maiden kulttuuria. Kv-kokouksissa pääsin tutustumaan Ruotsin, Saksan, Irlannin, Ranskan, Slovenian ja Kroatian kulttuureihin.

Käytin opetuksessa ja esittelin materiaalia Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille ja heidän opettajilleen. Lisäksi käytin/käytän materiaalia perusopetuksessani. Sivustot toivat/tuovat kivaa lisäosaamista tunneille.

Hankkeen aikana verkostoiduin monien ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kieltenopettajien kanssa kun kävin esittelemässä hanketta kieltenopettajien tilaisuuksissa.

Omniassa tulee jokaisen ulkomaille lähtevän suorittaa kielitesti. Tähän testiin on helppo valmistautua Ready Study Go –materiaalin avulla. Materiaaliin voi tutustua www.rsgo.eu.

Projektin kotisivut

2) Maailmankansalaisuus opinnot / Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä: KEVA-verkosto

Opetushallituksen myöntämien valtionavustusten (Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistyminen) ja Omnian oman panostuksen avulla KEVA-verkosto on kehittänyt opintokokonaisuuksia, joita verkoston eri oppilaitosten opiskelijat voivat suorittaa monin eri menetelmin; verkko-kursseina, projekteina ja kontaktiopetuksena. Lisäksi lukiolaiset eri paikkakunnilla voivat suorittaa osia kyseisestä kokonaisuudesta, Espoossa erityisesti Leppävaaran lukion opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita kyseisestä mahdollisuudesta.

Maailmankansalaisuus opinnot

 • antaa valmiuksia tehdä työtä monikulttuurisessa työympäristössä.
 • kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen.
 • lisää oppilaitosten yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja koulutus-organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kehitysmaissa.

Tällä hetkellä Omnia tarjoaa Maailmankansalaisuus opintokokonaisuuden osan ”Kehitysyhteistyö” Avoimessa Ammattiopistossa. Omnian opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakeutua kansainväliseen vaihtoon / vapaaehtoistyöhön Tansaniaan ja Namibiaan liittyen Maailmankansalaisuus opintoihin.

Esimerkki: Opiskelija voi rakentaa Maailmankansalaisuus opintonsa ottamalla esim. Omniasta kehitysyhteistyö kurssin, Seinäjoelta Terveys ja turvallisuus kurssin, Helsingin Diagoniaopistolta Vapaaehtoistyön kurssin ja sen jälkeen lähteä työssäoppimisjaksolle Tansaniaan tai Namibiaan.

Kurssit on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa oman aikataulun mukaan yhdistelemällä itsenäistä opiskelua, projekteja, kansainvälisiä tapahtumia ja vierailuja kolmannen sektorin toimijoiden organisaatioihin, kuten SPR, PLAN, KEPA jne.

Kehitysmaahan kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan tai opettajan on minimissään suoritettava ”Kehitysyhteistyö” kurssi ennen matkalle lähtöä.

www.keva-hanke.fi

3) Opiskelijoiden kansainväliset työharjoittelujaksot ulkomailla

Omnian opiskelijoista reilut sata suorittaa vuosittain työharjoittelujaksonsa tai sen osan ulkomaisessa oman alansa yrityksessä harjoitellen. Tällöin alan ammatillisten sisältöjen harjoittelun lisäksi opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kohdemaan ja usein myös englannin kielen taitoaan ja syventämään kulttuuritietouttaan kohdemaan kulttuuriin tutustumalla ja sitä kokemalla.

Vaihtojaksoillaan opiskelijat usein kirjoittavat blogeja jaksostaan ja kehittävät näin myös viestintätaitojaan. Parhaimmillaan ulkomainen työharjoittelujakso tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden oppia omalta altaltaan sisältöjä, joiden osuus kotimaan opetussuunnitelmassa on pieni, mutta joiden osaaminen tuottaa heidän tutkinnolleen ammatillista lisäarvoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on alla olevassa blogilistassa Antarsiantti-blogi, jossa puualan opiskelija pääsi harjoittelemaan intarsia-taitojaan Sisilialaisessa yrityksessä keväällä 2015.

Muutamia esimerkkiblogeja:

4) Kielen opiskelun yhdistäminen ammatilliseen opiskeluun sekä kohdemaan työharjoitteluun: Nordiska köket Eskilstunassa, Ruotsissa, syksyllä 2014 (NordplusJunior-hankerahoituksella)
Minna Jääskeläinen – Omnian ammattiopisto

Ruotsin kieleen orientoituminen ennen työharjoittelua Eskilstunassa

Työharjoitteluun Eskilstunaan lähtee 10 hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijaa, joista useimmille olen opettanut ruotsia : Kundservice-kurssi ensimmäisenä vuotena sekä Ruotsi tavanomaisissa työtehtävissä ja arkipäivän tilanteissa-kurssi (ns. atto-ruotsin kurssi) toisena opiskeluvuotena. Lisäksi yksi tai kaksi opiskelijaa on suorittanut ruotsin kursseja lukiossa (kaksoistutkinto). Koska ruotsin opinnoista on kuitenkin suurimmalla osalla yli puoli vuotta aikaa, opiskelijat saavat opettajalta itseopiskelumateriaalin, jonka avulla he voivat harjoitella ja kerrata aiemmilla ruotsin kursseilla käytyjä aihepiirejä, mm. kohteliaisuusilmaisuja, tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa käytettävää kieltä sekä oman alan (ruoanvalmistus) työtehtävissä käytettäviä ilmaisuja ja sanoja.

Ruotsin opettaja tapaa opiskelijat muutaman kerran ennen työharjoitteluun lähtöä. Lisäksi ryhmälle on laadittu Moodleen opiskelualusta (Nordiska köket), jolle myös ruotsin opettaja lisää muutamia linkkejä, vinkkejä ja opiskeluohjeita. Opiskelijoita kehotetaan myös seuraamaan televisiosta tai netistä ruotsalaisia ruokaohjelmia, uutislähetyksiä ja muita ohjelmia, joiden avulla he voivat harjoittaa mm. kuullunymmärtämistaitojaan ennen matkalle lähtöä.

Ruotsin kielen opiskelu paikan päällä Eskilstunassa

Opiskelijoita kannustetaan käyttämään olemassa olevaa kielitaitoa oikeissa tilanteissa paikan päällä Ruotsissa. Opettaja rohkaisee opiskelijoita aloittamaan ruotsin kielen puhumisen helpoista arkipäivän tilanteista ja ”pienesti”, aluksi esimerkiksi vain tervehtimällä ja kiittämällä ruotsiksi. Kielen oppimiseen liittyy niin lapsilla kuin aikuisillakin keskeisesti ns. hiljainen kausi, joka on pitkälti mielessä harjoittelua ennen oman puheen tuottamista. Kaikki oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, oikeissa jokapäiväisissä tilanteissa. Tällaisen vuorovaikutuksen toivotaan opiskelijoidenkin saavuttavan ennen pitkää. Toisilta se onnistuu varmasti nopeastikin, kun taas toiset tarvitsevat enemmän aikaa kerätäkseen varmuutta alkaa käyttää kieltä laajemmin tervehdysten ja kiittämisten lisäksi.

Opiskelijoiden ns. vahva kieli on englanti monestakin syystä, ja ruotsin puhuminen, vaikka sitä jo jonkin verran osataankin, ei useinkaan ole saanut samanlaista englannin kieleen verrattavissa olevaa kannustusta ja tukea konkreettisissa tilanteissa tai sellaisia tilanteita ei monillekaan ole vielä vastaan tullut. Tavoitteena on, että opiskelijat rohkaistuisivat käyttämään kieltä ennakkoluulottomasti niin työharjoittelupaikoissa kuin vapaa-ajallakin. Toiveena on, että erityisesti työharjoittelupaikoissa kannustetaan opiskelijoita käyttämään ruotsia englannin sijasta. Altistuskielen eli ruotsin olisi oltava opiskelijalle käyttökelpoista myös työn kannalta ja riittävän lähellä hänen omaa kielenkehityksensä vyöhykettä.

Ruotsin kielen opettajan toiveena on tulla dokumentoimaan , esimerkiksi videoimalla, joidenkin opiskelijoiden kielenkäyttötilanteita työharjoittelupaikoissa jakson lopussa.

Eskilstunan työharjoittelujakso laajentaa toivottavasti myös opiskelijan näkemystä yhteisen pohjoismaisen kielen merkityksestä niin opiskelijan oman henkilökohtaisen kuin hänen ammatillisenkin kasvunsa kannalta.

Työharjoittelun vaikuttavuus ruotsin kielen taitojen kehittymisen suhteen

Eskilstunassa olleille opiskelijoille teetetään kirjallinen kysely kielen opettelun ja oppimisen osalta. Opiskelijat saavat vastata esimerkiksi, miten he kokivat ruotsin kielensä kehittyneen harjoittelujakson aikana, miten he opiskelivat kieltä paikan päällä ja miten he arvioivat omaa osaamistaan jälkikäteen. Opiskelijoita pyydetään myös arvioimaan ruotsin opettajan toimintaa ja hänen antamiaan, työharjoitteluun kielellisesti valmistaneita tehtäviä.

Lisäksi niille opiskelijoille, jotka haluavat mahdollisesti korottaa ruotsin atto-kurssin arvosanaansa, annetaan mahdollisuus näyttää osaamisensa vielä uudelleen.

Linkki opiskelijoiden blogeihin, näistä löytyy paljon kuvamateriaalia sekä opiskelijoiden omaa pohdintaa ammatillisen kehittymisen näkökulmasta: http://nordiskakoket.blogspot.fi/

Nordiska Köket -projektin kuvauksen löydät myös tältä sivulta. Siellä projektiesittelyn painopisteenä on opiskelijan ammatillisen identiteetin kasvu ja näkyväksi tekeminen.

5) Verkostot oppimisen ja asiantuntijuuden kasvun tukena
Sirje Hassinen

5.a) HANAKO: Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden valmennus AC-kokouksien avulla

Kaksi kertaa vuodessa (tammi- ja elokuussa) järjestetään verkostossa AC-valmennus. Valmennus on kolmeosainen: kulttuurivalmennus (AC:ssa lyhyt PP-esittely, keskustelemassa suomalaiset opettajat ja Suomessa asuva japanilainen, interaktiivinen kysymykset-vastaukset) ja kaksi kielivalmennusta (sanastot mm osallistujien aiheiden mukaan).

Valmennuslinkit jaetaan kaikille (esim jos ei pysty oikeaan aikaan osallistumaan) ja ne päivitetään HANAKO-verkoston sivustolle.

Opiskelijat ja asiantuntijat pääsevät osallistumaan ennen vaihtoa tai vaihdon jälkeen HANAKO-seminaariin (järjestetään eri partnereiden luona), opiskelemaan toisilta tai vastavuoroisesti jakamaan kokemuksiaan.

Sekä valmennukset että seminaarit on koettu erittäin tehokkaina.

www.hanako-network.com

5.b) AKKUNA – POLKUVIIKOT PIETARISSA

AKKUNA, Ikkuna Suomeen ja Pietariin -verkosto järjestää osana Kv-polkuopintoja polkuviikon Pietarissa. Viikolle pääsevät hakemaan verkoston oppilaitosten palvelualojen (palvelualojen polku) ja tekniikan alojen (tekniikan polku) opiskelijat, jotka ovat opiskelleet vähintään venäjän alkeet.

Ryhmä kootaan eri paikkakuntien partnerioppilaitosten opiskelijoista (saa olla alaikäinen), mukana ovat opettajat. Ryhmä tukee siis sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaisoppimista.

Pietarissa ollaan 5 arkipäivää ja sinä aikana:

 • tutustutaan pietarilaiseen ammattioppilaitokseen
 • osallistutaan venäjän kielen ja kulttuuriin opetukseen
 • tutustutaan venäläisiin opiskelijoihin (esim jalkapallopeli)
 • tutustutaan Pietariin (kaupunkikierros, museot)
 • vieraillaan oman alan työssäoppimispaikoissa
 • viikon kokemukset raportoidaan (esim blogina)

Ennen polkuviikkoa järjestetään Suomessa vanhempien ja opiskelijoiden yhteinen valmennus, ja jakson jälkeen pidetään palautetilaisuus. Jakson tarkoituksena on esitellä opiskelijoille turvallisesti ryhmässä Pietaria ja rohkaista opiskelijoita jatkossa hakemaan Pietariin työssäoppimisjaksoille.

Opiskelijoille järjestetään kahdesti lukukaudessa opiskelijapäivä (eri partnereiden luona), jossa Pietarissa olleet opiskelijat jakavat kokemuksia, opettajat esittelevät polkuviikkoja ja työryhmissä keskustellaan käytännön asioista. Opiskelijapäivät ovat innostaneet mukaan runsaasti uusia opiskelijoita ja purreet tehokkaasti pelkoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.