Luotsiopettajuus Omniassa

Luotsiopettajuus (Parasta osaamista -verkoshanke)

Työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen.  Parasta osaamista -verkostohankkeessa eri koulutuksen järjestäjät pilotoivat Luotsiopettaja – mallia. Näiden kokemusten pohjalta mallinnettiin Luotsiopettaja-malli.

Luotsiopet -mallissa luotsiopettaja ohjaa, auttaa ja kannustaa kollegoitaan arjen haasteissa ja muutostilanteissa monin eri tavoin: henkilökohtaisesti, sähköisesti ja yhteisöllisesti.  Luotsiopettaja auttaa myös esimiestä ja johtoa onnistumaan muutosten jalkauttamisessa. Hän toimii yhteistyössä muiden luotsien ja henkilöstön kanssa lisäten vuoropuhelua eri tahojen kesken. Luotsauksen ansiosta kaikkien osaaminen kasvaa ja pysyy ajan tasalla. Mieltä askarruttaviin kysymyksiin on saatavilla tukea ja nopeaa apua helposti. Tuloksena on parempi kokonaislaatu ja yhdenmukaiset toimintatavat. Koko työyhteisön avoimuus, osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät.

Lue lisää täältä

Luotsiopettajuus Omniassa

Omniassa opettajilla on erilaisia vastuualueita ja rooleja. Osalle opettajista on määritelty erityisiä kehittämistehtäviä. Yhdessä he muodostavat vahvan kehittämisyhteisön, joiden tavoitteena on toimia johdon ja opettajakollegoiden tukena muutoksessa. Omniassa Luotsiopettajina toimivat Pedaopettajat, tutkintovastaavat ja digiopettajat. Kehittämistehtävät ovat määräaikaisia 2 vuodeksi kerrallaan ja ovat avoimesti sisäisessä haussa, joten kaikilla opettajilla on mahdollisuus hakeutua tehtävään. Jokaisessa tutkinnossa on nimetty pedaopettaja, tutkintovastaava ja digiopettaja. Näin tavoitellaan yhdemukaista laatua. Kehittäjäopettajien toimintaa koordinoivat Omnian pedagogiset päälliköt Katja Österberg (pedaopettajat), Eeva Hellsten (Tutkintovastaavat) ja Taru Kekkonen (Digiopettajat).

Peda-opettaja

vastaa oman toimialansa pedagogisesta kehittämistyöstä yhdessä koulutuspäällikön kanssa tehden tiivistä yhteistyötä tutkintovastaavan, oman työyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa.  Peda-opettajat luovat ymmärrystä koulutuksen muutostarpeisiin ja yhdessä omien työyhteisöjensä kanssa kehittävät toimintaa sen mukaiseksi.

Vertaisoppiminen on oleellisessa osassa työtä. Hyviä käytänteitä jaetaan yli toimiala- ja tutkintorajojen ja verkoston osaamista hyödynnetään monipuolisesti.

Pedagogisen kehittämisen tavoitteet

 • Monipuolisten toteutusvaihtoehtojen kehittäminen, toteutukset yksilöllisen opintopolkujen mahdollistajana
 • Monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen opetuksessa ja ohjauksessa
 • Oppimista edistävien opetusmenetelmien hyödyntäminen ja kehittäminen opiskelijoiden osaamisen hankkimisessa, monipuoliset pedagogiset menetelmät)
 • Yhteisen opetusmateriaalin kehittäminen huomioiden materiaalin esteettömyys
 • Osaamisperusteisuuden toteutumisen varmistaminen
 • Työelämälähtöisyyden ja yhteistyön lisääminen työelämän kanssa, mm. työelämävaltaiset toteutukset ja projektit yhdessä työelämän kanssa

Peda-opettajat muodostavat vahvan kehittäjäverkoston, jossa edustettuna ovat

 • ammatillinen koulutus
 • yhteiset tutkinnonosat
 • valmentava koulutus
 • työeväenopisto
 • aikuislukio

Tutkintovastaava

Tutkintovastaavat vastaavat oman alueensa yhteisten linjausten toteuttamisesta yhteistyössä koulutuspäällikön kanssa. He tukevat ja ohjaavat opettajia linjauksien toimeenpanossa sekä tekevät tiivistä yhteistyötä peda-opettajien, oman työyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa.

Työn keskeiset tavoitteet

 • Toteuttaa hakijalle sujuva hakeutumisprosessi yhteistyössä InfoOmnian kanssa.
 • Toteuttaa ja tukea yhdenmukaista henkilökohtaistamista.
 •  Toteuttaa ja tukea yhdenmukaista osaamisen arviointia sekä tunnistamista ja tunnustamista
 • Tuottaa AMOSAAn suorituspolkuja.
 • Työstää yhteistyössä koulutuspäälliköiden ja peda-opettajien kanssa toteutussuunnitelmia AMOSAAN sekä kehittää niitä.
 • Toteuttaa yhteistyö viestinnän kanssa tutkintojen markkinointia.
 • Tarvittaessa tarkistaa todistustietojen oikeellisuus.

Laadunhallinnan kehittäjäverkosto

Tutkintovastaavat muodostavat yhdessä vahvan laadunhallinnan kehittäjäverkoston. Tutkintovastaavat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja mallintavat omalta osa-alueeltaan hyviä käytänteitä sekä nostavat esille kehittämiskohteita. Kehittämiskohteita ja toimenpiteitä käsitellään toimialarehtoreiden ja koulutuspäälliköiden kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tutkintovastaavat osallistuvat aktiivisesti yhteisien linjauksien jalkauttamiseen ja tukevat opettajia niiden toteuttamisessa. Tutkintovastaavien työn kehittämisen tukena hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta ja koulutusta sekä vertaisarviointia.

Tutkintovastaavat edustavat ammatillista koulutusta:

 • perustutkinto
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • yhteisiä tutkinnon osia
 • valmentavaa koulutusta.

Videolla kerrotaan Omnian Pedaopettajien ja tutkintovastaavien työstä

Digiopettaja

Digiopettaja on ammatillisen koulutuksenopettajan rooli. Digiopettajat toimivat opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaistukena ja tekevät tiivistä yhteistyötä koulutuspäällikön, peda-opettajan ja Digitiimin kanssa. Lisäksi digiopettaja edistää hyvien verkkopedagogisten käytänteiden levittämistä.

Digiopettajan keskeisinä tehtävinä ovat

 • opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamistarpeiden kartoittaminen
 • digiosaamisen perustason määrittely
 • digipedagoginen vertaistuki erikseen sovittavien järjestelmien osalta.

Tarkempi tehtävänkuva määrittyy yksilöllisesti digiopettajan osaamisen ja toimialan kehittämistarpeiden mukaan.

Pedagoginen päällikkö Katja Österberg, katja.osterberg@omnia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.