Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun

Oppimisen ohjauksen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Oppimisympäristö ja ohjausmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä kyseisessä tutkinnon osassa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kulkevat mukana kaikissa tutkinnon osissa. Opiskelijan erilaiset oppimistyylit, opiskeluvalmiudet, osaaminen ja valinnat vaikuttavat osaltaan siihen, millainen oppimispolku kullekin opiskelijalle soveltuu parhaiten.

Jatka lukemista ”Yksilöllisillä opintopoluilla joustavuutta opiskeluun”

Elävä henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Jotta opiskelijan yksilöllinen opintopolku toteutuu, hänelle tulee laatia omien lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistuvat opettajat ja opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan
kanssa.

Jatka lukemista ”Elävä henkilökohtainen oppimissuunnitelma”

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut harrastuksilla, aikaisemmilla opinnoilla tai aikaisemmin tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Jatka lukemista ”Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen”

Osaamisperusteisuus tukee yksilöllistä oppimista

Osaamisperusteisuudessa on oleellista, että opiskelijoiden yksilölliset opintopolut saadaan toteutumaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen. Opettajan työnkuvaa voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma.

 

Osaamisperusteisessa pedagogisessa toiminnassatechnician

  • tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen
  • mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen eteneminen opinnoissa
  • opetusjärjestelyillä luodaan edellytykset oppimisen ohjaukseen eri ympäristöissä
  • edistetään oppimisen ja ohjauksen yhteissuunnittelua sekä jaettua ohjaajuuttaja ja opettajuutta
  • hyödynnetään oppimisen ja opetuksen tukena työkaluja ja ympäristöjä, jotka ovat opiskelijalle tuttuja ja luontevia
  • hyödynnetään erilaisia toimiviksi todettuja pedagogisia malleja ja edelleen kehitetään niitä.

Ammatipeda-sivustossa on runsaasti tietoa osaamisperusteisesta opetuksesta.

Ilmiöpohjaisuus lähestyy opittavia asioita kokonaisvaltaisesti

Ilmiöpohjaisella opetuksella ja oppimisella tarkoitetaan oppiainerajoja rikkovaa, tutkivaa otetta oppimiseen. Lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen.

Jatka lukemista ”Ilmiöpohjaisuus lähestyy opittavia asioita kokonaisvaltaisesti”

Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia

Mihin tarvitsen pedagogisia suuntauksia?
  • Oma pedagoginen näkemykseni pohjautuu erilaisten pedagogisten koulukuntien ajattelun, taustalla olevia oppimiskäsitysten ja teoreettisia lähtökohtien tuntemiseen.
  • Kykenen arvioimaan eri pedagogisten suuntausten mahdollisuuksia ja rajoja erilaisten oppisisältöjen opettamisessa.
  • Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisten pedagogisten suuntausten ja oppimisteorioiden pohjalta.

Jatka lukemista ”Pedagogisia suuntauksia: laajenna menetelmien työkalupakkia”

Mobiilioppiminen tukee ohjausta, oppimista ja osaamisen osoittamista

Mobiilioppiminen mahdollistaa entistä työelämälähtöisemmät polut ammattiin ja tekee parhaimmillaan opiskelijasta aktiivisen tiedon tuottajan, oman oppimisensa näkyväksi tekijän. Koulutamme tulevaisuuden osaajia, joten annetaan heille parhaat mahdolliset eväät työelämään.

Jatka lukemista ”Mobiilioppiminen tukee ohjausta, oppimista ja osaamisen osoittamista”